Газрын үнэлгээний тойрог, зэрэглэл /бүс/, суурь үнэлгээ, газрын төлбөрийн хэмжээ шинэчлэн батлагдлаа

2019-12-09

Тус тогтоолыг үндэслэн сумдын газрын төлбөрийн бүс, хувь хэмжээг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэн батлуулах ажлыг зохион байгуулж 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс эхлэн шинэчлэн батлагдсан тогтоолын дагуу иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудын төлбөрийн ногдуулалтыг тооцож байна.

  • Хот, тосгон, бусад суурин газрын төлбөрийг газар ашиглалтын зориулалтаар нь  дараах байдлаар ангилсан бөгөөд төлбөрийн хувь хэмжээг тогтоосон байдлыг сум тус бүрээр доорхи хүснэгтээр үзүүлэв. /18 сумаар/

 

  • Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойргоор Архангай аймаг нь Х-4, Х-5, Х-6 гэсэн ангилалд хамаарч байгаа бөгөөд сум тус бүр тойрогт хамаарах үнэлгээгээ сумын ИТХ-р хэлэлцүүлэн батлуулсан.

ХАА-н газрыг үнэлгээний тойргийн зураг,төлбөрийн хувь хэмжээг баталсан байдлыг дор үзүүлэв.

 

Санал асуулга

Танд уг сайт таалагдаж байна уу...

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР